مانیکور، مانیکور

اگر شما ناخن در یک رویا, سپس چنین رویایی نشان می دهد جذابیت و زیبایی. شاید شما به دنبال پذیرش و تایید در اطراف شما. رویا همچنین می تواند عشق شما را برای خودتان و راه شما می خواهم برای ارائه تصویر خود را نشان می دهد.