خاموشی

رویای در مورد خاموشی نماد یک وضعیت در زندگی خود را که شما متوقف و یا حواس آن را به طور کامل. شما ممکن است احساس به طور کامل قادر به عملکرد در هر راه، چرا که اگر چیزی مهم قطع شده است و یا حذف شده است. چیزی اساسی برای زندگی، کار یا رابطه شما متوقف شده است. شما ممکن است شکست نا امید و یا آزمایش با چیزی که شما در حال تلاش برای انجام.