رویا گیر

رویای یک رویاگیر نماد دیوار عاطفی و یا مانع در برابر منفی گرایی در زندگی خود را که شما قرار دادن. شما ممکن است یک عادت یا باور است که شما انجام یک وضعیت دشوار داشته باشد.