سقط جنین

رویای سقط جنین نماد از دست دادن ناگهانی و یا پایان دادن به یک وضعیت پس از تجربه امید ها و یا شور و شوق بالا است. پایان ناگهانی بلافاصله پس از باور است که چیزی که شما می خواهید آغاز شد. آخرین دقیقه مبارزه، استدلال و یا لغو پس از گفتن دیگران در مورد یک طرح. متناوبا، رویای سقط جنین نماد یک ایده یا طرحی است که آن طور که انتظار می رفت پیش ن رفت. عقب نشینی، تاخیر و یا ناامیدی برنامه های خود را خراب کرده است. سقط جنین نیز می تواند نمایندگی از موقعیت هایی که در آن شما احساس می کنید اشتباه و یا پیچ. همچنین می تواند به یک رابطه شکست خورده و یا فرصت اشاره.