کمک های شنوایی

رویای یک کمک شنوایی نماد ناتوانی در واقع شنیده شدن یا درک شدن است. مشکل در گرفتن ایده ها. شما یا کسی که نیاز به کاری انجام شده قبل از توجه کامل. متناوبا, کمک های شنوایی می تواند یک مکانیسم مقابله برای کمک به شما در ماندن آگاه و یا به عنوان بخشی از یک گروه گنجانده شده نشان می دهد. وابستگی، شما باید که اجازه می دهد تا شما را به ماندن آگاه. منفی, کمک های شنوایی ممکن است یک نیاز یا شرط به منظور شنیدن یک فرد دیگر نشان می دهد. رشوه یا شرطی که باید اول شناخته شود. چیزی برای همکاری بیشتر برای شما و یا شخص دیگری قابل ستایش است. روشی برای جایگزینی تیموسیا. همچنین می تواند نشانه ای باشد که مردم نمی خواهند با شما کاری انجام دهند مگر اینکه از شما استفاده کنند. کمک شنوایی نیز می تواند به این معنی است که شما بیش از حد وابسته به شخص دیگری برای کسب اطلاعات.