کمک های شنوایی

اگر شما رویای دیدن و یا شنیدن کمک، پس از آن چنین رویا نشان می دهد که شما در حال غفلت و شنیدن آنچه که مردم دیگر در تلاش برای گفتن به شما.