مارینر

رویای در مورد یک ملوان نماد است که شما و یا فرد دیگری که با تجربه است پیمایش موقعیت های نامشخص و یا منفی است. در حال رفتن از طریق یک وضعیت دشوار است.