دستگاه فکس

رویای در مورد دستگاه فکس نماد نیاز مناسب برای دیدن نتایج به سرعت و به راحتی. رویای ارسال فکس می تواند ارتباط با دیگران که در آن شما انتظار آنها را به ابتکار عمل و یا عمل خود را منعکس کند. با اعتقاد به این که شما کاملا ارتباط برقرار دقیقا همان چیزی است که شما می خواستید کسی تا آنها می توانند شما را از آنجا خارج کنید. منفی, فکس, چیزی می تواند انتظار بسیاری از عمل از افراد دیگر از نظر و یا ژست شما ساخته شده منعکس.