دستگاه فکس

خواب در مورد یک دستگاه فکس نشان می دهد که شما در حال گرفتن یک پیام از ناخودآگاه خود را. این پیام ثابت خواهد کرد که معامله واقعی است.