ماسک اکسیژن

رویا با ماسک اکسیژن نماد تمرکز کل در حفظ امید و یا سرزندگی زنده است. شما ممکن است از دست آنچه که مهم ترین برای شما و بسیار انگیزه برای تکمیل آن عاطفی. . احساس خفه شدن یا خفه شدن توسط یک وضعیت در زندگی شما. رابطه ای که شما را از عشق، احترام و یا توانایی خود را به عملکرد به طور معمول جلوگیری می کند.