القاب

رویای تماس با کسی با استفاده از یک نام مستعار نماد احساسات آشنایی و یا داشتن ارتباط نزدیک تر به چیزی نسبت به افراد دیگر است. احساس خوبي دارم که خودی باشم. مثبت, یک نام مستعار ممکن است احساسات محبوب تر بودن را منعکس کند. احساسات در مورد برخی از منطقه از زندگی خود را شناخته شده و یا داشتن حس خانواده. منفی, یک نام مستعار می تواند احساس خوب تفکر از دیگران تحقیر آمیز منعکس. لذت بردن از یادآوری مردم از خجالت خود را. متناوبا, آن را ممکن است ضد پاتی از دیگران نزدیک بودن به شما و یا لذت بردن از نزدیک بودن به شما منعکس. همچنین می تواند نمایندگی از دوست نداشتن چگونه دیگران شما را به یاد داشته باشید.