دست دادن

رویا با دست دادن نماد همکاری است. یا بین شما و شخص دیگری، یا بین جنبه های مختلف شخصیت شما. برای تکان دادن دست با یک فرد بد یا بد نماد پذیرش افکار منفی، و یا تسلیم به منفی گرایی است.