دست دادن

خواب است که شما در حال تکان دادن دست با کسی نماد یک آغاز جدید و یا پایان به یک وضعیت است. شما به توافق و یا تصمیم گیری از یک مشکل آمده است. رویا همچنین می تواند به این معنی است که شما در حال استقبال از چیزی جدید به زندگی خود را. به طور خاص, اگر شما در حال تکان دادن دست با کسی معروف و یا مهم, سپس آن را نشان می دهد که شما به خوبی توسط دیگران در نظر گرفته.