اشتها

رویای داشتن اشتها در رویا نماد تجربه مشتاق چیزی و یا شروع چیزی است. احساس علاقه به چیزی، و یا آماده بودن برای درگیر شدن. مایل به یادگیری و یا شرکت. احساس بلند پروازانه یا مولد. رویای داشتن هیچ اشتها می تواند احساسات در مورد نوع خاصی از وضعیت و یا تجربه را منعکس کند برای شما در همه جالب نیست. احساس اضطراب برای شروع چیزی نیست. عدم جاه طلبی و یا علاقه.