جعبه پاندورا

جعبه رویای پاندورا نماد شما و یا کسی دیگر است که خطر همه چیز را امتحان کنید چیزی جدید است. این ممکن است حدس و گمان از تهدیدات بزرگ و یا هرج و مرج برای انجام کاری متفاوت منعکس. متناوبا, جعبه پاندورا ممکن است منفی گرایی قدرتمند است که دشوار است و یا غیر ممکن است به معکوس اگر شما با چیزی آزمایش منعکس.