اشتها

اگر شما رویای داشتن اشتها, به این معنی است که چیزهایی در زندگی وجود دارد که به طور کامل تحقق نیافته است. معنی دیگر این رویا، به خصوص هنگامی که شما رویای مایل به چیزی برای خوردن و یا نوشیدن نشان دهنده نیت جنسی خود را. این بدان معنی است که شما می توانید تصمیم درست برای آنچه شما دوست دارم.