زنبوردار

رویای زنبوردار نماد شما و یا برخی از جنبه های شخصیت خود را بسیار محتاط و مراقب باشید. تمرکز شما مثبت است، اما شما می خواهید برای مقاومت در برابر یک وضعیت است که به طور بالقوه خطرناک است.