سوت

هنگامی که شما یک سوت در رویا می شنوید، پس این یک هشدار است. کسی می خواهد به چیزهای مهمی که در زندگی شما اتفاق می افتد توجه کند. همچنین این می تواند نشانه ای است که چیزی مهم در زندگی شما به پایان رسیده است و آن زمان برای شروع دوره جدید در زندگی شما است.