سوت

رویا با سوت نماد زمان بندی و یا مکث. تصمیم به توقف و یا متوقف کردن برخی از رفتار. وقتي کافي باشه به خودت يا يکي ديگم ميگم مثال: یک فرد خواب دیدن یک سوت قرمز در حال پرتاب دور در حالی که یک سوت سفید قرار دادن در اطراف گردن خود را. در زندگی واقعی، آنها شروع به استراحت بیشتر در حالی که انجام یک کار بسیار استرس زا. سوت قرمز نشان دهنده استرس و احساسات منفی مرتبط با هرگز گرفتن یک استراحت و سوت سفید نماد یک رویکرد متعادل تر به دور ماندن از کار زمانی که آن را شروع به بیش از حد.