تشویق

رویا با تشویق است که نماد ستایش، شور و شوق و یا قدردانی. همچنین می تواند به احساس تایید و یا ~پت~ از دیگران اشاره. تشویق همچنین می تواند نمایندگی از حس قریب به اتفاق تسکین است که در نهایت چیزی خوب اتفاق افتاده است. سپاسگزار باشید برای موفق باشید که بر تعدادی از زمینه های زندگی خود را تحت تاثیر قرار.