تشویق

هنگامی که شما رویای تشویق مخاطبان در رویای خود را به این معنی است که شما به دنبال تایید. این رویا همچنین نشان دهنده آنچه شما می خواهید به بهتر از دیگران, شاید برخی از مناطق در زندگی شما وجود دارد که شما احساس نمی کاملا قدردانی, و یا شاید آن را نشانه ای است که شما سالک توجه. مطمئن شوید که شما پیدا کردن دلیل چرا شما احساس بنابراین، و تنها پس از آن شما قادر خواهید بود برای ایستادن از جمعیت.