آخرالزمان

اگر شما رویای آخرالزمان، آن را نشان دهنده تبدیل کاردینال از زندگی خود را. این بدان معنی است که همه چیز خواهد شد کاملا متفاوت از آن استفاده می شود قبل از. این رویا نماد آغاز زندگی شما، شما می توانید هر آنچه که در گذشته برای شما اتفاق افتاده را پشت سر بگذارد و سعی خواهد کرد برای ساخت آینده جدید و بهتر است.