پاورقی

اگر شما در حال رویا در هر زمینه ای در مورد, و یا شما در حال دیدن مدفوع, ممکن است نشان می دهد که به حرکت و پیشرفت در زندگی, شما نیاز به یادگیری برای درخواست کمک.