آپولو

رویا در مورد آپولو نماد جنبه ای از شخصیت خود است که همیشه راه حل مثبت است. رشد، روشنایی و بینش. شما یا شخص دیگری که هرگز نتواند به ارائه یک حل الهام بخش و یا مولد از یک مشکل. همچنین می تواند بازنمایی نگرش حفاظتی نسبت به زیبایی، هنر، یادگیری و نزاکت باشد. ترجیح برای کیفیت بالاتر از زندگی.