سقط جنین

اگر شما رویای داشتن سقط جنین, آن را نشان می دهد ناامن خود را از تعلیق و قطع افزایش خود را به عنوان فرد. رویای سقط جنین نیز به این معنی است که شما ناامن و ضعیف به عنوان شما به جلو در زندگی خود را حرکت می کند. رویا همچنین ممکن است به این معنی است که شما تا به حال سقط جنین و تنها در حال حاضر شما با آن روبرو. رویا به این معنی است که چگونه گناهکار و نا امید اقدامات شما در زندگی خود را انجام داده است. این روند شفا و حرکت به چیزی است که شما در گذشته خود را انجام داده است. معنی دیگر رویا این است که می تواند امکان زندگی سالم وجود دارد.