اشاره

هنگامی که شما در یک رویا در برخی از شی یا فرد اشاره, سپس آن را نشان می دهد نیاز به در نظر گرفتن. شاید شما باید نگاهی دقیق تر به کسی یا چیزی. اگر کسی در یک رویا به شما اشاره, سپس نشان می دهد که برای انجام کاری در مورد اقدامات خود را به دلیل عوامل خاص است که نامناسب انجام شد وجود دارد.