اشاره

رویا در مورد اشاره به چیزی و یا کسی نماد تمایل به جلب توجه به یک وضعیت و یا رفتار خاص است. تو يا کس دييلي که داره پيشنهاد ميکنه اشاره در رویا می تواند نشانه ای است که شما نیاز به توجه بیشتر به یک وضعیت و یا اقدامات خود را. متناوبا, اشاره در یک رویا ممکن است یک راه حل برای یک مشکل در حال نشان داده شدن به شما منعکس. رویای اشاره تفنگ نماد پیشنهادات قاطع یا تهاجمی است. کسی به شما می گوید چه باید بکنید و یا به او گفته شود که چه باید بکنید. همچنین می تواند نمایندگی از شکست ترس و یا شخصیت قدرتمند هدایت انتخاب های خود را.