بازنشسته

رویای در مورد بازنشستگی نماد عادات قدیمی و یا یک روش قدیمی از زندگی است که قطع شده است. شما ممکن است دور از انتخاب قبلی از سیستم و یا اعتقاد به شیوه زندگی. شما ممکن است تجربه انتقال و یا مرحله جدید. برخی از منطقه از زندگی خود را گذاشته شده است به استراحت به عنوان شما به جلو حرکت می کند. متناوبا, انتخاب کنید به چیزی و یا زمانی که من متوجه شدم که شما نمی خواهید برای انجام کار دیگری.