بازنشستگی

رویای بازنشستگی، نشان دهنده مشکلاتی است که شما با پیر شدن دارید. بازنشستگی همچنین می تواند نماد انتقال یا مرحله. رویا نیز می تواند قیاس به چیزی که شما نیاز به قرار دادن به استراحت.