شرط بندی

رویای در مورد شرط بندی بر روی چیزی نماد خطر شما در حال گرفتن در خطر یا وضعیت یک فرد است.