شرط بندی

اگر شما در حال شرط بندی بر روی چیزی، سپس یادداشت برای ناآشکاری. شما احتمالا برخی از خطر است که زندگی خود را بسیار ناشناخته داشته باشد.