مخلوط

خواب است که شما در حال مخلوط کردن چیزی به معنای مخلوطی از مخالف شخصیت خود را. نتیجه پذیرش نگرش است که انعطاف پذیر تر است.