شرط بندی

اگر شما رویای ساخت شرط نشان می دهد طرف بازیکن از شما. این احتمال وجود دارد که ذهن ناخودآگاه خود را به شما هشدار می دهد، نه به خطرات چیزی که شما از آن مطمئن نیستید. مطمئن شوید که شما استفاده از دانش در یک وضعیت داده شده، فکر می کنم دو بار قبل از ساخت یک معامله حرفه ای و یا حتی برای تصمیم گیری های زندگی شخصی. این سخت است به انتقاد از خودتان, اما در نظر بگیرید که تنها شما می توانید اقدامات خود را بهتر از هر کسی انتقاد و / یا بهترین مشاوره.