شرط بندی

رویای ساخت شرط نماد حس خطر است که در حال اجرا در یک رابطه و یا وضعیت کار است. همچنین می تواند نمایندگی از تصمیم شما در طول یک زمان از عدم قطعیت ساخته شده است. منفی, رویای ساخت شرط می تواند نشانه ای است که شما نیاز به استفاده از عقل سلیم و حرکت به جلو با احتیاط. شما ممکن است گرفتن یک شانس بسیار بزرگ و یا انتخاب بی پروا. متناوبا, شرط بندی بر روی یک رویا ممکن است درجه بیشتری از تجربه نسبت به دیگران منعکس. حدس اعتماد به نفس است که یک وضعیت جدید شانس به نفع خود را با توجه به یک تجربه گذشته است.