سکه های نقره ای

رویای سکه های نقره نماد شانس و یا تصادفی است که شما درک خودتان لذت بردن از. شما ممکن است احساس خوش شانسی به بیش از شما قبل از. شانس و یا شگفتی است که برای شما یک چشم انداز، قدرت و یا آزادی به ارمغان آورد.