سقط جنین

خواب است که شما سقط جنین نشان می دهد که برخی از ایده و یا برنامه را دنبال نمی کند و یا اگر آن را اشتباه بود. رویا همچنین می تواند به عنوان یک هشدار در برابر ادامه خود را از عمل خدمت می کنند. شما باید مسیر خود را تغییر دهید و یا شما ممکن است خطر از دست دادن چیزی از معنی و ارزش به شما. متناوبا, رویا ممکن است نشان می دهد که شما در برخی از راه اشتباه شده است. برای زنان باردار، رویاهای سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری شایع است.