یاد بگیرید

رویا، که در آن شما در حال یادگیری چیزی، نشان دهنده تمایل خود را به اخبار و درس است که زندگی می تواند به شما آموزش دهد. شايد تو اون شخصي باشي که تمام عمرت رو ياد گرفتي متناوبا, رویا ممکن است شما را به توجه به وضعیت مصمم به منظور یادگیری چیزهایی را نشان می دهد.