سس

رویای در مورد سس نماد احساسات دلپذیر با چیزی است که بسیار آسان است. منطقه ای از زندگی خود را که نیازهای خود را کاملا برآورده و یا اجازه می دهد تا شما را به لذت بردن از داشتن راه خود را. سس همچنین می تواند نمایندگی از اعتماد به نفس کل در ما داشتن سرگرم کننده و یا وارده خودمان.