شاگرد

هنگامی که شما رویای شاگرد بودن آن را نشان می دهد که شما مشکلات در هنگام انجام به بالا داشته باشد. مطمئن شوید که شما سخت کار می کنند اگر شما می خواهید به ایستادگی کردن از جمعیت. شما باید برای اثبات به دیگران نه، اما همان برای شما هستند و آنچه شما می توانید به دست آورد.