عجله کن، ناگهان پیشروی کن، عجله کن، خودت رو راه اندازی کن

خواب در عجله به معنی کنترل بد از آب و هوا. اگر در رویا شما در عجله هستند، پس از آن توصیه قوی است که بهتر است برای مدیریت زمان خود را. شما احساس می کنید که شما وقت برای انجام تمام چیزهایی که می خواهید انجام دهید. رویا نیز نماینده فشار شما در حال قرار دادن بر روی خودتان است.