چاقو خورده

رویای چاقو خوردن نماد احساسات صدمه دیده توسط اقدامات یا مشاهدات شخص دیگری است. با اشاره به کسی که می خواهد برای دیدن شما رنج می برند بیشتر و یا می دانم که شما در حال از دست دادن. مبارزه با قدرت شما ممکن است احساس بی کفایتی را تجربه کنید. احساس خیانت و یا شوک ناگهانی. رویا در مورد چاقو زدن کسی نماد دفاعی و یا گرفتن خشم خود را در کسی. تمایل به بازگرداندن استقلال خود را در یک رابطه یا وضعیت. مایل به دیگران به احساس درد و یا می دانم که شما آنها را در برخی از راه صدمه دیده است. داشتن کسی مهم یا خاص از کسی. در نظر بگیرید منطقه از بدن در حال چاقو برای اهمیت اضافی.