دام موس

رویای در مورد تله موس نماد تصمیم خود را به انجام کاری در مورد یک مشکل است. به دنبال بهترین راه برای انجام کاری. احساس اینکه بازیگری یا پیدا کردن راه حل مهم است. نبوغ، تشخیص و خلاقیت. یک نگرش فعال.