مجرای

هنگامی که شما رویای دیدن یک مجرای نشان می دهد سفر درونی خود را. این نشانه ای است برای شما به نگاه عمیق تر به جهان معنوی خود و پیدا کردن پاسخ به سوالات شما.