آر

هنگامی که شما رویای هوای سرد آن را نشان دهنده نسبت از خانواده و کار خود را. اطمینان حاصل کنید که شما حفظ تعادل بین زندگی شخصی و کار خود را. این رویا می تواند نشانه ای از خطر بودن از تناسب. شاید چیزی است که شما در مورد مطمئن نیستید و ارتباط با صحت از دست داده وجود دارد. این رویا می خواهد به شما نشان می دهد که شما باید یک استراحت, رفتن دور, حتی اگر آن را فقط برای چند روز بود. اگر شما رویای تنفس هوای گرم به این معنی است که بسیاری از انرژی منفی در اطراف شما وجود دارد, آگاه باشید از این و مطمئن شوید که شما توجه به مردم اطراف شما.