آغوش

رویا با محبت نماد یک وضعیت و یا رابطه است که شما در فکر کامل بودن در تمام زمان. لذت بردن و یا آرزو برای یک تجربه کامل با هیچ چیز اشتباه در رفتن. منفی, نوازش می تواند نشانه ای است که شما نیز در خیالات و یا ایده آل ها و واقعیت نمی دیدن به وضوح به اندازه کافی متمرکز شده است. متناوبا, رویای مراقبت با کسی می تواند نیاز خود را برای تماس فیزیکی و یا تمایل به مراقبت توسط کسی منعکس. در نظر بگیرید چه کسی که شما در آغوش نماد برای معنای اضافی. مثال: یک مرد جوان رویای محبت با دختری را که دوست داشت داشت. در زندگی بیداری، او دو سال صبر کرد تا با این دختر باشد. آغوش منعکس تلاش خود را به احساس خوبی در مورد بودن با او در نهایت در طول 2 سال در حالی که باور او خواهد بود مناسب برای او.