شخم زدن

رویای در مورد آراسیون نماد سرعت سریع خود را از طریق چیزی دشوار است. گرفتن مشکل خود را راه سریع تر و یا به عنوان قدرتمند به عنوان شما می توانید. مایل به ایجاد یک شروع تازه و یا تغییر. منفی, جیره می تواند نشانه ای است که شما در حال اجرا یک مشکل. رویای در مورد شخم برف نشان دهنده سرعت سریع است که در آن شما در حال تلاش برای گرفتن چیزی گذشته است. تصفیه و یا تجدید رخ داده است و شما می توانید عجله، رفتن برای زندگی خود را.