آرادو

اگر شما هرز را در یک رویا دیده اند، سپس آن را نشان می دهد کشف استعدادهای جدید آن ممکن است در زندگی شما مستلزم.