آرونینگ

رویای که شما در حال تور نشان می دهد که شما در حال ساخت یک شروع تازه است. شما در حال آماده شدن برای رشد و آن را تغییر می دهد.