سیم خاردار

رویای سیم خاردار نماد دشواری در نفوذ و یا عبور از یک نقطه برای کسی است.