سیم خاردار

برای دیدن سیم خاردار در یک رویا، نشان دهنده رشد فعلی زندگی شما است. رویا نشان می دهد که شما موانع در راه خود را می دانم, بنابراین شما باید از این آگاه باشید و اجتناب از تا آنجا که شما می توانید. اگر شما رویای گیر کردن در سیم آرایشگر, سپس چنین رویایی نشان می دهد وضعیت زندگی خود را که در آن شما احساس می کنید در دام به دام افتاده. مطمئن شوید که شما پیدا کردن راه خود را از آن.